แนะนำอำเภอ
ข้อมูลองค์กรเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี 62
แผนปฏิบัติงาน ปี 62
โครงการ/กิจกรรม ปี 62
แผนทีมตำบล
แผนพัฒนาการเกษตร
รายงาน ศ.๐๒
ผลการดำเนินงานโครงการ
ผลการประชาสัมพันธ์
บันทึกการจัดการความรู้ KM
รายงานการเบิกจ่าย
รายงานการประชุมประจำเดือน
ศบกต.ดอนสัก
ศบกต.ชลคราม
ศบกต.ปากแพรก
ศบกต.ไชยคราม
เมืองสุราษฎร์ฯ พุนพิน
กาญจนดิษฐ์ เกาะสมุย
เกาะพงัน บ้านนาสาร
บ้านนาเดิม เวียงสระ
พระแสง เคียนซา
ท่าฉาง พนม
ชัยบุรี บ้านตาขุน
คีรีรัฐนิคม วิภาวดี
ไชยา ท่าชนะ
สนง.เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
website : กรมส่งเสริมการเกษตร
คู่มือสำหรับประชาชน
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 26/07/19
Friday, 07/26/2019 11:18
 
วันที่25กรกฎาคม2562 นางณฐวรรณ บัวแก้ว เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้นายคมกฤช พวงเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ให้ความรู้และเปิดให้ทำการสอบเกษตรกรเรื่องการใช้สารเคมีจำกัดการใช้3ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเสต คลอร์ไพริฟอส) ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการสอบครั้งนี้มีผู้ที่ผ่านการสอบทั้งหมด34ราย
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นางณฐวรรณ บัวแก้ว เกษตรอำเภอดอนสัก
มอบหมายให้ นายวีระ พร้อมมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก
ร่วมประชุมติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับอำเภอ
ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ไม้ผล)
ครั้งที่ 3 เพื่อคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับอำเภอ
โดยเก็บข้อมูลสภาวการณ์ผลิตไม้ผลภาพรวมและสรุปสถานการณ์
การติดดอกออกผล ปริมาณการเก็บเกี่ยวไม้ผล แนวโน้มราคา
และปัญหาที่ผลต่อคุณภาพผลผลิตในพื้นที่ ของอำเภอดอนสัก
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 13 ราย
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นางณฐวรรณ บัวแก้ว เกษตรอำเภอดอนสัก
มอบหมายให้นายคมกฤช พวงเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี2562 เวที่ที่2 ปรับแนวคิดทฤษฎีใหม่
โดยมีการแบ่งกลุ่มเกษตรกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับใช้ทฤษฎีใหม่
ให้เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน การวางแผนการผลิตพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่
การทำนาข้าวในถุงพลาสติก การปลูกไผ่และการใช้ประโยชน์จาก
ไม้ยืนต้นต่างเช่น สัก กระถินเทพา แบ่งกลุ่มอภิปรายและสรุปผล
การอบรมทั้งสองเวที โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 29 ราย
ณ เครือข่าย ศพก.บ้านไร่ ชายน้ำ ฟาร์มนก หมู่ที่ 15 ตำบลปากแพรก
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายเดชา เกิดแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เก็บตัวอย่างดิน แปลงปลูกพืชสมุนไพรของสาธารณะสุข
ณ. สวนป่ากาญจนดิษฐ์ หมู่ที่1 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัด
สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
ดอนสัก ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมสนับสนุน ปัจจัยวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนรู้(แปลงใหญ่ปี62) โดยให้คำแนะนำ
นายวรรณะ เพชรยก ประธานแปลงใหญ่ยางพาราและเป็นเจ้าของ
แปลงต้นแบบ ในการดำเนินงานกิจกรรมของแปลงใหญ่ยางพารา
และการปลูกพืชแซมยางพาราในแปลงต้นแบบ ณ แปลงใหญ่ยางพารา
ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางณฐวรรณ บัวแก้ว เกษตรอำเภอดอนสัก
พร้อมด้วย นางสาวขวัญฤทัย ช่วยแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ร่วมจัด
โครงการรวมพลังสร้างพลังมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรครั้งที่ 1
เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของชุมชน และจัดทำแผนการจัด
การเศษวัสดุการเกษตรของชุมชน โดยมีเกษตรกรเข้ารับการถ่ายทอด
ความรู้ จำนวน 30 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรอำเภอดอนสัก หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางณฐวรรณ บัวแก้ว เกษตรอำเภอดอนสัก
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ร่วมกับ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดย นายสายัญต์ มะอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯและเจ้าหน้าที่
จัดฝึกอบรมเกษตรกร เรื่อง การจัดตกแต่งดอกไม้สด ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใน หมู่ที่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 30 ราย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นางณฐวรรณ บัวแก้ว เกษตรอำเภอดอนสัก
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ประชุมสำนักงาน
เกษตรอำเภอ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตร และวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ
และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562 และร่วมพัฒนา
ปรับปรุงบริเวณโดยรอบสำนักงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นางณฐวรรณ บัวแก้ว เกษตรอำเภอดอนสัก
มอบหมายให้ นางสาวขวัญฤทัย ช่วยแก้ว นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เพาะเห็ดนางฟ้าบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทางกลุ่มมีการดำเนินงาน เพาะเห็ด 3 ชนิด
คือเห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดนางฟ้านางรม และเห็ดหูหนู โดยมีแม่ค้า
มารับซื้อถึงที่กลุ่ม ในราคากิโลกรัมละ 50 บาท และมีก้อนเห็ด
จำหน่ายในราคาก้อนละ 8 บาท
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นางณฐวรรณ บัวแก้ว เกษตรอำเภอดอนสัก
มอบหมายให้ นางสาวขวัญฤทัย ช่วยแก้ว นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏบัติการ เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านประจำเดือน เพื่อประชา
สัมพันธ์การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการใช้แอปพลิเคชั่น farmbook
และการดูแลรักษาพืชสวนในฤดูแล้ง ณ ศาลาประชุมหมู่บ้านหมูที่ 5
และหมู่ที่ 6 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 24 เมษายน 2562 นางณฐวรรณ บัวแก้ว เกษตรอำเภอดอนสัก
พร้อมด้วยนายเดชา เกิดแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสักและเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรร่วมด้วย
คณะกรรมการแปลงใหญ่ ครั้งที่ 3 เพื่อวางแผนในการขับเคลื่อนงาน
และเบิกจ่ายงบประมาณโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
กิจกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มในแปลงต้นแบบและกิจกรรมสนับสนุนปัจจัย
และวัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม   จำนวน  20 ราย
วันที่ 24 เมษายน 2562 นางณฐวรรณ บัวแก้ว เกษตรอำเภอดอนสัก
พร้อมด้วยนายวีระ พร้อมมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ร่วมประชุมติดตามคาดคะเน
สถานการณ์ผลไม้ระดับอำเภอ ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภา การผลิตสินค้า (ไม้ผล) ครั้งที่ 2 เพื่อคาดคะเนสถานการณ์
ผลไม้ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 14 ราย

วันที่ 23 เมษายน 2562 นางณฐวรรณ บัวแก้ว เกษตรอำเภอดอนสัก
พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ
ดอนสัก ร่วมอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม การพัฒนาเกษตรกรผู้นำ
ครั้งที่ 3 โดยถ่ายทอดความรู้เรื่อง การส่งเสริมอาชีพเพื่อเป็น
รายได้เสริมในสวนปาล์มน้ำมัน , การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และระบบน้ำ
ในสวนปาล์มน้ำมัน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 ราย

วันที่  29  มีนาคม  2562  นางณฐวรรณ บัวแก้ว เกษตรอำเภอดอนสัก
มอบหมายให้นายวีระ  พร้อมมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ร่วมประชุมติดตาม
คาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับอำเภอ  ตามโครงการ
ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ไม้ผล) เพื่อคาดคะเน
สถานการณ์ ผลไม้ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
อำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 15 ราย
วันที่ 28 มีนาคม 2562 นาง ณฐวรรณ บัวแก้ว เกษตรอำเภอดอนสัก
พร้อมด้วย นายเดชา เกิดแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร
โรงงาน ปาล์มน้ำมัน พีซี 2550 จำกัด ทำการเคลื่อนย้ายปาล์มดิบ
ปาล์มน้ำมันที่ไม่มีคุณภาพ ไปยัง สถานีพัฒนาที่ดินเขต11
สุราษฎร์ธานี จำนวน 65930 กิโลกรัม เพื่อจัดทำปุ๋ยหมัก
โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รอรับพร้อมตรวจสอบน้ำหนัก
วันที่ 13 มีนาคม 2562 นางณฐวรรณ บัวแก้ว เกษตรอำเภอดอนสัก
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก
จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรเรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง
และปลอดภัยและการใช้ปัจตัยทดแทนสารเคมี โครงการยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเกษตร(ครั้งที่3) ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 25 ราย

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นางณฐวรรณ บัวแก้ว เกษตรอำเภอดอนสัก
มอบหมายให้นายเดชา เกิดแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดป่าสุธรรมาธิบดี หมู่ที่ 14 ตำบลปากแพรก
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมี นายเจริญ เปลี่ยวจิตร
นายอำเภอดอนสัก เป็นประธาน พร้อมจิตอาสาร่วมกันพัฒนา
วัดป่าสุธรรมาธิบดี

วันที่ 12 มีนาคม 2562 นางณฐวรรณ บัวแก้ว เกษตรอำเภอดอนสัก
มอบหมายให้นายเดชา เกิดแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ร่วมอบรมเกษตรกร
ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด
โดยมี นายพิพัฒน์ เซี่ยงหลิว ข้าราชการเกษียณ
กรมวิชาการเกษตร นายมโนธรรม ชูแสง ปราชญ์เกษตรทฤษฎีใหม่
และ เกษตรกร 20 ราย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสับปะรด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรอำเภอดอนสัก หมู่ที่2 ตำบลปากแพรก
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นางณฐวรรณ บัวแก้ว เกษตรอำเภอดอนสัก
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก จัดอบรมเกษตรกร
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย
เพื่อประกอบอาชีพเสริม ปี 2562 กิจกรรมพัฒนาต่อยอด
กิจกรรมอาชีพเสริม ของเกษตรกร ให้มีความให้มีความยั่งยืน
ณ ที่ทำการกลุ่มปฏักทอง หมู่13 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 14 ราย
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นางณฐวรรณ บัวแก้ว เกษตรอำเภอดอนสัก
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ประชาสัมพันธ์
และให้คำแนะนำเกษตรกรในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยใช้
แอปพลิเคชัน farmbook เพื่อตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ของตนเองโดยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ณ สำนักงานเกษตร
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นางณฐวรรณ บัวแก้ว เกษตรอำเภอดอนสัก
มอบหมายให้ นายเดชา เกิดแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ
การ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ร่วมประชุมเครือข่ายคณะกรรมการ
แปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก โดยมี นายปัญญา
ชูแก้ว ประธานแปลงใหญ่ ดำเนินการประชุม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก
บริษัท พีซี 2550 จำกัด
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562 นางณฐวรรณ บัวแก้ว เกษตรอำเภอดอนสัก
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสักร่วมกับศูนย์ส่ง
เสริม เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝึก
อบรม เกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร
ปี2562 กิจกรรม พัฒนา เกษตรกรแกนนำและเครือข่าย ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอนสัก หมู่ที่ 2
ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย มีเกษตรกร
เข้าร่วม จำนวน 30 ราย

วันที่ 25 มกราคม 2562 นางณฐวรรณ บัวแก้ว เกษตรอำเภอดอนสัก
มอบหมายให้ นายคมกฤช พวงเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ
ต้อนรับกลุ่มเกษตรกรอำเภอขนอม มาศึกษาดูงานแปลงไร่นาสวนผสม
ของนายมโนธรรม ชูแสง ณ บ้านไร่ ชายน้ำ ฟาร์มนก ตำบลปากแพรก
อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเกษตรกรมาศึกษาดูงาน
จำนวน 50 ราย

วันที่ 24 มกราคม 2562 นางณฐวรรณ บัวแก้ว เกษตรอำเภอดอนสัก
มอบหมายให้ นายเดชา เกิดแก้ว นวส.ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก เข้าร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โดย ทางสำนักงานเกษตรอำเภอดอนสักได้มีการให้บริการดังนี้
1.เรื่องการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
2.การให้คำแนะนำในการป้องกันและจัดการศัตรูพืช
3.การดูแลไม้ผล ไม้ยืนต้นหลังน้ำท่วม ณ โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม
ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 24 มกราคม 2562 นางณฐวรรณ บัวแก้ว เกษตรอำเภอดอนสัก
พร้อมด้วย นายคมกฤช  พวงเดช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก
อบรมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม
จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่อง การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยและการใช้ปัจจัยทดแทนสารเคมี ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม
องค์การ บริหารส่วนตำบลไชยคราม  ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 29 ราย

วันที่ 23 มกราคม 2562 นางณฐวรรณ บัวแก้ว เกษตรอำเภอดอนสัก
พร้อมด้วย คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ระดับอำเภอดอนสัก (ก.ช.ภ.อ.) ร่วมประชุมพิจารณาการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัยอุทกภัยเนื่องจากพายุโซนร้อนปาบึก โดยมี
นายเจริญ เปลี่ยวจิตร นายอำเภอดอนสัก เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรอำเภอดอนสัก ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
หรือต้องการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ให้มาติดต่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ทุกวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยใช้หลักฐาน ดังนี้
-ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) พร้อมสำเนาที่มีรายชื่อของผู้ขอขึ้นทะเบียน
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินของผู้ขอขึ้นทะเบียนพร้อมตัวจริง

 

 
 

กลับสู่หน้าหลัก


สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก เลขที่ 4 หมู่ที่ 5 ถนนหน้าเมือง ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220
โทร.0 7737 1075 , โทรสาร. 0 7737 1075 , E-mail : sur_donsuk@doae.go.th