แนะนำอำเภอ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี ๕๕
แผนปฏิบัติงาน ปี ๕๕
โครงการ/กิจกรรม ปี ๕๕
แผนทีมตำบล
แผนพัฒนาการเกษตร
รายงาน ศ.๐๒
ผลการดำเนินงานโครงการ
ผลการประชาสัมพันธ์
บันทึกการจัดการความรู้ KM
รายงานการเบิกจ่าย
รายงานการประชุมประจำเดือน
ศบกต.ดอนสัก
ศบกต.ชลคราม
ศบกต.ปากแพรก
ศบกต.ไชยคราม
เมืองสุราษฎร์ฯ พุนพิน
กาญจนดิษฐ์ เกาะสมุย
เกาะพงัน บ้านนาสาร
บ้านนาเดิม เวียงสระ
พระแสง เคียนซา
ท่าฉาง พนม
ชัยบุรี บ้านตาขุน
คีรีรัฐนิคม วิภาวดี
ไชยา ท่าชนะ
สนง.เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
website : กรมส่งเสริมการเกษตร
คู่มือสำหรับประชาชน
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 12/09/16
Monday, 09/12/2016 18:40
 
 
วันที่ 11 กันยายน 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้นางสาวขวัญฤทัย ช่วยแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 พร้อมทั้งจับพิกัดแปลงของเกษตรในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 10 กันยายน 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้นางสาวขวัญฤทัย ช่วยแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 พร้อมทั้งจับพิกัดแปลงของเกษตรในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 9 กันยายน 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้นางสาวขวัญฤทัย ช่วยแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 พร้อมทั้งจับพิกัดแปลงของเกษตรในพื้นที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 1 ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 9 กันยายน 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้นางสาวดลลดา ชัยวรากรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 พร้อมทั้งจับพิกัดแปลงของเกษตรในพื้นที่หมู่ที่ 13 ตำบลปากแพรกอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 9 กันยายน 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้นาย เดชา เกิดแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 พร้อมทั้งจับพิกัดแปลงของเกษตรในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรกอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 9 กันยายน 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้นาย เดชา เกิดแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 พร้อมทั้งจับพิกัดแปลงของเกษตรในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลปากแพรกอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 9 กันยายน 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้นางสาวดลลดา ชัยวรากรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 พร้อมทั้งจับพิกัดแปลงของเกษตรในพื้นที่หมู่ที่ 15 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 8 กันยายน 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้นายวีระ พร้อมมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 พร้อมทั้งจับพิกัดแปลงของเกษตรในพื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 8 กันยายน 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้นางสาวดลลดา ชัยวรากรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 พร้อมทั้งจับพิกัดแปลงของเกษตรในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรกอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 8 กันยายน 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้นาย เดชา เกิดแก้ว   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  ปี 2559  พร้อมทั้งจับพิกัดแปลงของเกษตรในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลปากแพรกอำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 8 กันยายน 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้นางสาวขวัญฤทัย ช่วยแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 พร้อมทั้งจับพิกัดแปลงของเกษตรในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 7 กันยายน 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้ นายเดชา เกิดแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ประชาสัมพันธ์การซื้อขายผลผลิตปาล์มน้ำมันคุณภาพพร้อมตรวจสอบลานเทปาล์มน้ำมัน  อำเภอดอนสัก  สุราษฎร์ธานี

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้นายเดชา เกิดแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ รับมอบวัสดุโครงการยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน กิจกรรม  จุดเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน/การจัดการสวน ณ หมู่ที่ 4 ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้นางสาวขวัญฤทัย ช่วยแก้ว   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  ปี  2559  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลไชยคราม  และกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ณ ศาลาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก พร้อมด้วยนางสาวขวัญฤทัย ช่วยแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ร่วมประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลไชยครามและชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 แก่คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลไชยครามและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก  พร้อมด้วย             นายวีระ  พร้อมมูล   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก  ร่วมประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดอนสักและชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  ปี  2559  แก่คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดอนสักและกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก  มอบหมายให้       นายเดชา เกิดแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก   ประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชลคราม  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก  พร้อมด้วย       นางสาวดลลดา  ชัยวรากรณ์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก  ร่วมประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปากแพรกและชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  ปี  2559  แก่คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปากแพรกและกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 สิงหาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสักได้จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตามโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 โดยมีนายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอดอนสักร่วมชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินงานแก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จำนวน 9 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่  18  สิงหาคม  2559  นายทวีศักดิ์  อินทร์พรหม  นายอำเภอดอน  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการและเอกชน  เข้าร่วมกิจกรรมและให้บริการประชาชนตามโครงการ เข้าวัด....ฟังธรรมไปกับนายอำเภอ และ อำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่     ณ  วัดนาตาดี  หมู่ที่ 1 ตำบลดอนสัก  อำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่  15  สิงหาคม  2559  นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้         นางสาวขวัญฤทัย ช่วยแก้วและนายเดชา เกิดแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ"ท้องถิ่นเมืองคนดี  สะอาดสวยใส  ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการตรวจประเมินของคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลระดับจังหวัด นำโดยปลัดจังหวัด ออกตรวจ อบต.ที่ชนะเลิศระดับอำเภอ

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้    นางสาวขวัญฤทัย ช่วยแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายสนิท ศรีวิหค                     ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน   ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 นายทวีศักดิ์ อินทร์พรหม นายอำเภอดอนสัก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่และประชาชน ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 500,000 ตัว ตามโครงการตอบแทนคุณแผ่นดินสร้างแหล่งทำกินให้ยั่งยืน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ คลองกัด  หมู่ที่ 5 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายธราดล วัชราวิวัฒน์ ปฏิรูปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ จัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ปาล์มน้ำมัน) หมู่ที่ 2  ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีทวีศักดิ์ อินทร์พรหม นายอำเภอดอนสัก และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอนสักให้การต้อนรับ พร้อมทั้งพบปะเกษตรกรที่เข้าร่วมงานซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 150 ราย โดยเกษตรกรให้การตอบรับและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

วันที่ 5 สิงหาคม 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้นางสาวดลลดา ชัยวรากรณ์ นายวีระ พร้อมมูล และ นางสาวขวัญฤทัย ช่วยแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมจัดเตรียมสถานที่จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี     (field day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านเหนียก หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้ นางสาวขวัญฤทัย ช่วยแก้ว และนายเดชา เกิดแก้ว นวส.ปฏิบัติการ จัดอบรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯตำบลไชยคราม. ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯตำบลชลคราม โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม โรงเรียนวัดนอก และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน(กศน.) โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรสุราษฎร์ธานี ณ โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม หมู่ที่1 ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสักร่วมกิจกรรมวัน BIG DAY "อำเภอร่วมใจออกเสียงประชามติ" กิจกรรมการเดินรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ณ สนามกิตติมงคลพิพัฒน์ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายทวีศักดิ์ อินทร์พรหม นายอำเภอดอนสัก เป็นประธานในพิธีและนำขบวนเดินรณรงค์

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้นายเดชา เกิดแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ร่วมตรวจรับโครงการตำบลละ 5 ล้าน หมู่ 1 ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้ นางสาวดลลดา  ชัยวรากรณ์ และนายวีระ  พร้อมมูล  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก  ติดตามและตรวจสอบลานเททะลายปาล์มน้ำมัน  ในพื้นที่ตำบลดอนสักและตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้ นางสาวขวัญฤทัย ช่วยแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงสำรวจพื้นที่ของเกษตรกรซึ่งเดิมทำสวนยางพาราแล้วเปลี่ยนมาทำสวนทุเรียน ณ พื้นที่ หมู่ที่1      ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก พร้อมด้วย นางสาวดลลดา ชัยวรากรณ์และนายวีระ พร้อมมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ศบกต. สัญจรร่วม ระหว่าง ศบกต.ปากแพรก และ ศบกต.ดอนสัก ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ปาล์มน้ำมัน) บ้านเหนียก หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้ นางสาวขวัญฤทัย ช่วยแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุม ศบกต. ไชยคราม ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้ นายเดชา เกิดแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุม ศบกต.ชลคราม ณ. ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้ นายเดชา เกิดแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวขวัญฤทัย ช่วยแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหลัก และติดตามประเมินผลศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเครือข่าย ณ. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนไชยครามและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนชลคราม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้นางสาวดลลดา ชัยวรากรณ์ นายวีระ พร้อมมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวขวัญฤทัย ช่วยแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามพื้นที่ปลูกแตงโม ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 นายสายัญต์  มะอนันต์  เกษตรอำเภอดอนสัก  มอบหมายให้  นางสาวดลลดา  ชัยวรากรณ์ ,นายวีระ  พร้อมมูล  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวขวัญฤทัย  ช่วยแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก  ติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการ Zoning สวนยางพารา ปี 2559 กิจกรรม  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและกำจัดโรครากในยางพารา  ในพื้นที่ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 นายสายัญต์  มะอนันต์  เกษตรอำเภอดอนสัก  มอบหมายให้  นางสาวดลลดา  ชัยวรากรณ์ ,นายวีระ  พร้อมมูล  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวขวัญฤทัย  ช่วยแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก  ติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการ Zoning สวนยางพารา ปี 2559 กิจกรรม  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและกำจัดโรครากในยางพารา  ในพื้นที่ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายสายัญต์  มะอนันต์  เกษตรอำเภอดอนสัก  มอบหมายให้  นางสาวดลลดา  ชัยวรากรณ์ และนายวีระ  พร้อมมูล  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก  สำรวจและจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวปี 2559  ในพื้นที่ตำบลปากแพรกและตำบลดอนสัก  อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 นายทวีศักดิ์ อินทร์พรหม นายอำเภอดอนสัก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในอำเภอดอนสัก ร่วมกิจกรรม "เข้าวัด ฟังธรรมไปกับนายอำเภอ" และ "อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่" ณ วัดท้องอ่าว หมู่ที่ 6 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้ นายวีระ พร้อมมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก (พ.ศ. 2560 - พ.ศ.2564) และร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก หมู่ที่ 9 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ร่วมกิจกรรม 5ส วัน Big Cleaning Day เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงานสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลให้บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น  ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก  อำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก พร้อมด้วยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ที่มีศักยภาพ กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัยในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันเพื่อเพิ่มรายได้ ณ  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก  อำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้นางสาวขวัญฤทัย ช่วยแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามแปลงยางของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการการจัดการ zoning สวนยางพารา กิจกรรมป้องกันและกำจัดโรครากยางพารา พื้นที่ ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้นางสาวดลลดา ชัยวรากรณ์ และนายวีระ พร้อมมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เพื่อร่วมจัดทำเวทีประชาคม จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล โดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก หมู่ที่ 16    ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 20 มิถุนายน 2559 นายทวีศักดิ์  อินทร์พรหม  นายอำเภอดอนสัก  พร้อมข้าราชการ  ผู้นำท้องที่  ผู้นำท้องถิ่น  นักเรียนและประชาชน ร่วมปล่อยปลาตามโครงการขยายพันธุ์สัตว์น้ำให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ  เพื่อสร้างความยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เนื่องในโอกาสมหามงคล  “ฉลองสิริราชสมบัติครบ  70  ปี  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  และ “เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” ณ  หาดนางกำ  หมู่ที่ 10  และบ้านเกาะแรต  หมู่ที่ 3 ตำบลดอนสัก  อำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้นายเดชา  เกิดแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามและตรวจเยี่ยมการรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมัน ณ ลานเททะลายปาล์มน้ำมัน  บริษัทกาญจนดิษฐ์น้ำมันปาล์ม จำกัด (สาขานาตาดี) หมู่ที่ 1 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยลานเททะลายปาล์มน้ำมันมีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันคุณภาพ โดยนำทะลายปาล์มน้ำมันสุก ทะลายปาล์มน้ำมันกึ่งสุข และทะลายปาล์มน้ำมันดิบ มาแสดงเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรได้รับทราบ

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้นางสาวดลลดา ชัยวรากรณ์และนายวีระ พร้อมมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมหมู่บ้านประจำเดือนมิถุนายน 2559เพื่อติดตามและประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน บ้านเขาแค หมู่ที่ 12   ตำบลดอนสัก  อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้นางสาวดลลดา ชัยวรากรณ์ และนายวีระ พร้อมมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามแปลงยางของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการการจัดการ zoning สวนยางพารา กิจกรรม ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและกำจัดโรครากยางพารา พื้นที่ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก สุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายเดชา เกิดแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามแปลงเรียนรู้โครงการยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน นายวิโรจน์ รักช่วย หมู่ที่4ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก สุราษฎร์ธานี

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้นางสาวดลลดา ชัยวรากรณ์ นายวีระ พร้อมมูล นวส.ชำนาญการ และนางสาวขวัญฤทัย ช่วยแก้ว นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ร่วมกับนายสิทธิพร รัตนภิรมย์ นวส.ชำนาญการ และนางสาวนภาภรณ์ ดำช่วย นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามและเยี่ยมชมกิจกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมของนายปัญญา  ชูแก้ว กิจกรรมเลี้ยงสุกร  และนายวิจิตร  ลั่นซ้าย  กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้นางสาวดลลดา ชัยวรากรณ์ นายวีระ พร้อมมูล นวส.ชำนาญการ และนางสาวขวัญฤทัย ช่วยแก้ว นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ร่วมกับนายสิทธิพร รัตนภิรมย์ นวส.ชำนาญการ และนางสาวนภาภรณ์ ดำช่วย นวส.ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามและเยี่ยมชมกิจกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมของนายพรศิลป์ นิยะกิจ กิจกรรมเลี้ยงจระเข้และเพาะเห็ดนางฟ้า ณ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายสายัญต์ มะอนันต์ เกษตรอำเภอดอนสัก มอบหมายให้ นางสาวดลลดา ชัยวรากรณ์,นายวีระ พร้อมมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวขวัญฤทัย ช่วยแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ติดตามแปลงยางพาราของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการการจัดการ Zoning สวนยางพารา กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและกำจัดโรครากยางพาราและแนะนำเกษตรกรในการป้องกันและกำจัดโรครากยางพารา ในพื้นที่ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรอำเภอดอนสัก ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือต้องการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ให้มาติดต่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ทุกวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยใช้หลักฐาน ดังนี้
-ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) พร้อมสำเนาที่มีรายชื่อของผู้ขอขึ้นทะเบียน
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินของผู้ขอขึ้นทะเบียนพร้อมตัวจริง

 

กลับสู่หน้าหลัก


สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก เลขที่ 4 หมู่ที่ 5 ถนนหน้าเมือง ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220
โทร.0 7737 1075 , โทรสาร. 0 7737 1075 , E-mail : sur_donsuk@doae.go.th