แนะนำอำเภอ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ปี ๕๕
แผนปฏิบัติงาน ปี ๕๕
โครงการ/กิจกรรม ปี ๕๕
แผนทีมตำบล
แผนพัฒนาการเกษตร
รายงาน ศ.๐๒
ผลการดำเนินงานโครงการ
ผลการประชาสัมพันธ์
บันทึกการจัดการความรู้ KM
รายงานการเบิกจ่าย
รายงานการประชุมประจำเดือน
ศบกต.ดอนสัก
ศบกต.ชลคราม
ศบกต.ปากแพรก
ศบกต.ไชยคราม
เมืองสุราษฎร์ฯ พุนพิน
กาญจนดิษฐ์ เกาะสมุย
เกาะพงัน บ้านนาสาร
บ้านนาเดิม เวียงสระ
พระแสง เคียนซา
ท่าฉาง พนม
ชัยบุรี บ้านตาขุน
คีรีรัฐนิคม วิภาวดี
ไชยา ท่าชนะ
สนง.เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
website : กรมส่งเสริมการเกษตร
คู่มือสำหรับประชาชน
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 1/05/17
Monday, 05/01/2017 13:17
 
 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นายสายัญต์ มะอนัตน์ เกษตรอำเภอดอนสัก พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก เข้าร่วมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 กิจกรรม
"แรงงานไทย ร่วมใจภักดี รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจต้านยาเสพติด" ณ หมู่ที่ 8 บ้านบางน้ำจืด ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายจิรศักดิ์ ชัยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี โดยมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันที่ 28 เมษายน 2560 นางสาวดลลดา ชัยวรากรณ์ พร้อมด้วยนายวีระ พร้อมมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 กิจกรรม การสนับสนุนการปลูกผักเพื่อบริโภคและสร้างอาชีพเสริมรายได้ ณ กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 4 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการปลูกผักเสริมรายได้แก่เกษตรกร
วันที่ 28 เมษายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ร่วมกับสมาชิก ศจช.หลัก และ ศจช.เครือข่าย สมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่ สมาชิกเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ของอำเภอดอนสัก ทำการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา ณ ศพก.อำเภอดอนสัก หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่27 เมษายน2560 นายเดชา เกิดแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ส่งมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปาล์มน้ำมัน)โดยมีนายปัญญา ชูแก้ว เกษตรกรต้นแบบ/แปลงเรียนรู้รับมอบปัจจัยการผลิต
วันที่ 26 เมษายน 2560 นายวีระ พร้อมมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ติดตามและตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของนายสมชาติ ขนอม หมู่ที่ 14 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำในการทำไร่นาสวนผสมแก่เกษตรกร
วันที่ 25 เมษายน 2560 นางสาวขวัญฤทัย ช่วยแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ พร้อมด้วยผู้ประกอบการภาคการเกษตรในอำเภอดอนสัก เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up ปี 2560 ภาคการเกษตร "Smart Farmers Marketable SMEs" ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 25 เมษายน 2560 นางสาวดลลดา ชัยวรากรณ์พร้อมด้วยนายวีระ พร้อมมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ติดตามและตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของนายปรีชา บุรีรักษ์ หมู่ที่ 4 และนายมโนธรรม ชูแสง หมู่ที่ 15 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำในการทำไร่นาสวนผสมแก่เกษตรกร
วันที่ 25 เมษายน 2560 นางสาวดลลดา ชัยวรากรณ์พร้อมด้วยนายวีระ พร้อมมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนายเดชา เกิดแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ร่วมกิจกรรมตาม โครงการ “สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี เข้าวัด ฟังธรรม ไปกับนายอำเภอ” และโครงการ “อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือน เมษายน 2560 ณ วัดคลองครามประชาสรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 18 เมษายน 2560 นางสาวดลลดา ชัยวรากรณ์ และนายวีระ พร้อมมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ร่วมกันติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนหน้าแมว โดยทดลองใช้วิธีการเจาะลำต้นใส่สารเคมี เพื่อการกำจัดหนอนหน้าแมว ในพื้นที่ของนายประกอบ เกตุแก้ว ณ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่12 เมษายน2560 นายเดชา เกิดแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ออกเยี่ยมจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ณ จุดตรวจสามแยกบ้านใน ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 12 เมษายน 2560 นางสาวดลลดา ชัยวรากรณ์ พร้อมด้วยนายวีระพร้อมมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ออกเยี่ยมจุดตรวจร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดตรวจบ้านท้องอ่าว หมู่ที่ 6 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 11 เมษายน 2560 นายเดชา เกิดแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก พร้อมกับคณะทำงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมตรวจสอบโรงงานที่เข้าประกวดโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มคุณภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพปาล์มน้ำมัน ประจำปี 2560 ณ โรงงาน พี.ซี. ปาล์ม 2550 จำกัด หมู่ที่ 2 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 7 เมษายน 2560 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ดำเนินการติดตามแปลงเกษตรกรที่ร่วมประกวดไร่นาสวนผสม ของนายมโนธรรม ชูแสง ณ หมู่ที่ 15 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 7 เมษายน 2560 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงอำเภอดอนสัก ส่งมอบพันธุ์ปลากินพืชให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (กลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมมาก) จำนวน 6 ราย ๆ ละ 1,000 ตัว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก หมู่ที่ 5 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 7 เมษายน 2560 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ติดตามการระบาดของแมลงดำหนามมะพร้าวพร้อมให้คำแนะนำ/วางแผนในการปล่อยแตนเบียนในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายมาโนช ดิษฐ์เดช ชี้เป้าหมาย

วันที่ 7 เมษายน 2560 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ติดตามการระบาดของหนอนหน้าแมวพร้อมวางแผนในการเจาะลำต้นในการใช้สารเคมี พร้อมนับจำนวนหนอนหน้าแมวของนายไพรัช รุจิระยรรยง หมู่ที 2 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 7 เมษายน 2560 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก มอบวัสดุ/อุปกรณ์ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืนแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ท้องที่ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 4 เมษายน 2560 นางสาวขวัญฤทัย ช่วยแก้ว นายเดชา เกิดแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ประชุมคณะกรรมการ ศบกต.ไชยครามประจำเดือนเมษายน ณ อบต.ไชยคราม ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อแจ้งการเฝ้าระวังการระบาดของแมลงศัตรูพืชในพื้นที่ /การขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งถ่ายทอดการตรวจวิเคราะห์ดินให้กับสมาชิกของ ศบกต.เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรต่อไป

วันที่ 4 เมษายน 2560 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก สุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ติดตามการระบาดของหนอนหน้าแมวพร้อมวางแผนในการเจาะลำต้นในการใช้สารเคมี ของนายไพรัช รุจิระยรรยง หมู่ที2 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 4 เมษายน 2560 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสหกรณ์สุราษฎร์ธานีติดตามการดำเนินงานของ ศพก. ดอนสักโดยมีประธาน ศพก.ดอนสัก ให้การต้อนรับ

 
 
 

สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรอำเภอดอนสัก ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือต้องการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
ให้มาติดต่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก ทุกวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยใช้หลักฐาน ดังนี้
-ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) พร้อมสำเนาที่มีรายชื่อของผู้ขอขึ้นทะเบียน
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินของผู้ขอขึ้นทะเบียนพร้อมตัวจริง

 

กลับสู่หน้าหลัก


สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก เลขที่ 4 หมู่ที่ 5 ถนนหน้าเมือง ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220
โทร.0 7737 1075 , โทรสาร. 0 7737 1075 , E-mail : sur_donsuk@doae.go.th