ข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลปากแพรก
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 16 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างจากที่ว่าการอำเภอดอนสัก ประมาณ 25 กิโลเมตร
ปีที่จัดตั้ง : ปี 2542
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล :จำนวน  19 คน ดังนี้
ลำดับที่
ชื่อ สกุล
ที่อยู่ ตำแหน่ง ตัวแทนจาก
1.
นายไพศาล เมฆใหม่
บ้านเลขที่ 246 หมู่ที่ 16
ประธาน
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
2.
นายเสน่ห์ อ่อนแก้ว
บ้านเลขที่ 99/12 หมู่บ้าน 1
กรรมการ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
3.
นายวิจิตร ลั่นซ้าย
บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 2
กรรมการ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
4.
นายวิชาญ สังข์ดวง
บ้านเลขที่ 182/5 หมู่ที่ 3
กรรมการ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
5.
นายอดุลย์ ถนิมกาญจน์
บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ที่ 4
กรรมการ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
6.
นางจงจิตร บุญชู
บ้านเลขที่ 78 หมู่ที่ 5
กรรมการ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
7.
นายสมใจ สังข์ดวงยาง
บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 7
กรรมการ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
8.
นายสภา ขนอม
บ้านเลขที่ 135/1 หมู่ที่ 8
กรรมการ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
9.
นายชัยวัตต์ ไกรทอง
บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 9
กรรมการ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
10.
นายกฤษดา ทองหยอด
บ้านเลขที่ 254/5 หมู่ที่ 10
กรรมการ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
11.
นายสุคนธ์ สินรื่น
บ้านเลขที่ 239 หมู่ที่ 11
กรรมการ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
12.
นายจำรูญ วิบูลย์ศิลป์
บ้านเลขที่ 51/2 หมู่ที่ 12
กรรมการ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
13.
นางจงดี สังข์ทองจีน
บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 13
กรรมการ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
14.
นางสาวฉวีวรรณ พรหมเขียว
บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 14
กรรมการ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
15.
นายสากล วิชัยดิษฐ์
บ้านเลขที่ 36/4 หมู่ที่ 15
กรรมการ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
16.
นายประเสริฐ มณีรัตน์
บ้านเลขที่ 34/8 หมู่ที่ 5
กรรมการ
หมู่ที่ 5
17.
นางรัชนีกร พรหมคง
บ้านเลขที่ 222 หมู่ที่ 6
กรรมการ
หมู่ที่ 6
18.
นางสาววรัชยา ชุมสอน
หมู่ที่ 1
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
19.
นายวิทยา สุขประดิษฐ์
บ้านเลขที่ 19/7 หมู่ที่ 9
กรรมการและเลขานุการ
สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก
ศูนย์เรียนรู้ภายใต้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปากแพรก
1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านเหนียก
 
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่  2 บ้านเหนียก  ตำบลปากแพรก  อำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
วิทยากรประจำศูนย์ฯ : นายสมเกียรติ  อนันตราช 
 
โทรศัพท์ : 084-0601519
2. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านป่าอม
 
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่  6  บ้านป่าอม  ตำบลปากแพรก  อำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานีี
 
วิทยากรประจำศูนย์ฯ : นางรัชนีกร  พรหมคง
  โทรศัพท์ : 080-5248834
3. ศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสม
  สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่  2  หมู่ที่  2  บ้านเหนียก  ตำบลปากแพรก  อำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานีี
  วิทยากรประจำศูนย์ฯ : นายวิจิตร ลั่นซ้าย
 
โทรศัพท์ :  086 -1209717
4.ศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน 
สถานที่ตั้ง ; บ้านเลขที่  7  หมู่ที่  7  บ้านดอนเสาธง  ตำบลปากแพรก  อำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
วิทยากรประจำศูนย์ฯ : นายสมใจ  สังข์ดวงยาง  
โทรศัพท์ : 089-5864927
5.ศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้า 
สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 353  หมู่ที่ 4  บ้านเขาพระอินทร์  ตำบลปากแพรก  อำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิทยากรประจำศูนย์ฯ : นายพล  สงสุวรรณ  
โทรศัพท์ : 082-4135137

กลับสู่หน้าหลัก


สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก เลขที่ 4 หมู่ที่ 5 ถนนหน้าเมือง ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220
โทร.0 7737 1075 , โทรสาร. 0 7737 1075 , E-mail : sur_donsuk@doae.go.th